Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO, z siedzibą w Kobyłce 05-230 przy ul. Jana Brzechwy.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail k.swierzewska@poradniavivo.pl lub adres siedziby.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia terapii i/lub warsztatów. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji pkt 2.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: diagnosta.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane na czas korzystania przez Panią/Pana usług świadczonych przez.

Posiada Pan/Pani prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
  • przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wynikającym z zawartej umowy. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych proces diagnostyczny nie będzie mógł zostać przeprowadzony w rzetelny sposób.